Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Stec Groep

Branche:
Vastgoedadvies, Ruimtelijk onderzoek & advies, Projectmanagement

Bedrijfsgegevens:
Willemsplein 5
6800 AE Arnhem
026 751 41 00
https://stec.nl

Contactpersoon:
Dhr. Hub Ploem
0657073421
h.ploem@stec.nl

Bedrijfsomschrijving

Stec Groep is een onderzoeks- en adviesbureau met een vernieuwende blik op winkelbeleid en winkelgebieden. We ondersteunen overheid en marktpartijen met praktisch en oplossingsgericht advies, met oog voor context en (winkel)structuur. Vanuit onze expertise op de winkelmarkt, maar ook andere vastgoedmarkten, kunnen we op maat adviseren. Een aantal kernpunten van onze aanpak bij onderzoek en advies:

Proces: Een sterk procesaanpak behoort tot de kern van onze aanpak in de meeste adviesklussen. Een winkelstructuur (en gebied) wordt gemaakt door ondernemers en
vastgoedeigenaren en het is van belang om deze partijen nadrukkelijk te betrekken bij de totstandkoming van visie of actieplan.

Heldere keuze op basis van gedegen onderzoek: De winkelmarkt is in transitie. Leegstand, transformatie en de toekomst van winkelgebieden staan hoog op de agenda. Via eigen tools en benchmarking (met eigen model EER-Retail) kunnen we centra, deelgebieden en straten vergelijken en u begeleiden bij het maken van objectieve en gefundeerde keuzen.

Creatief: De uitdaging voor winkelgebieden verschilt en vraagt maatwerk. Vandaar dat de uitkomst in ons advies nooit van tevoren vaststaat. Via onderzoek, participatie en creativiteit kunnen we een op maat actieplan en/of visie maken voor winkelgebieden. Hierbij hanteren we vernieuwende instrumenten en (financiële) arrangementen om uw ambities kracht bij te zetten.

Product/dienst
 • Opstellen en herijken van detailhandels- en voorzieningenbeleid (lokaal en regionaal)
 • Procesmatige ondersteuning strategie centrumgebieden
 • Uitvoeringsprogramma voor winkelgebieden
 • Versterken en begeleiden van bestuurlijke samenwerking op gebied van detailhandel
 • Onderbouwing en effectanalyse Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Ruimtelijke en economische motivering brancheringsregels in kader van Europese Dienstenrichtlijn
 • Beoordeling plannen en projecten voor (winkel)gebieden
 • Beleidsevaluaties
 • MKBA en Economische Effect Rapportages winkelgebieden
 • Visie op leegstand en herontwikkeling van (winkel)centra

Doelgroepen

 • Overheid (gemeente, regio, provincie, Rijk)
 • Vastgoedpartijen
 • Ondernemersorganisaties
 • Beleggers (particulier en institutioneel)
 • Winkelketens (o.a. supermarkten, bouwmarkten en tuincentra

Relevantie voor winkelgebieden

 • Opstellen en herijken van detailhandels- en voorzieningenbeleid (lokaal en regionaal) – Sterke visie ontwikkelen op de winkel- en voorzieningenstructuur voor een regio/gemeente op middellange termijn is cruciaal. Door de hiërarchie, toekomstpotentie en visie voor gemeente/gebieden te bepalen kan hierna uitvoering beter vorm krijgen.
 • Uitvoeringsprogramma voor winkelgebieden – To the point en gerichte strategie voor winkelgebieden met een aanpak waarmee op korte en middellange termijn resultaten geboekt worden, bv door het aanwijzen van trekkers en het vooraf organiseren van budgetten.
 • Haalbaarheids- en effectanalyses (DPO en Ladder voor duurzame verstedelijking) – Grip op marktmogelijkheden en ruimtelijk economische effecten van nieuwbouw- en herontwikkelplannen.
 • Ruimtelijke en economische motivering brancheringsregels in kader van Europese Dienstenrichtlijn – Motivering van ‘evenredigheid’ en overige relevante eisen bij het toepassen van brancheringsregels bij ruimtelijke plannen.
 • MKBA en Economische Effect Rapportages winkelgebieden – Met behulp van eigen MKBA en EER-Retail kunnen we de plus- en minpunten, maar ook kansen en bedreigingen van winkelgebieden in beeld brengen. Dit geeft voer voor bestuurlijke discussie/impasse, maar ook een heldere prioritering van mogelijke maatregelen (en effectiviteit hiervan).

Lees meer over Stec Groep:

Thema's/onderwerpen
Leegstand, Beleidsadvies, Projectmanagement, Lokale samenwerking, Ruimtelijke economie, Consumentenonderzoek

Cases / portfolio

 • Wij. Samen. Zeewolde: Actiewijzer centrum Zeewolde

  In 2016 is Stec Groep door gemeente Zeewolde gevraagd een actiewijzer te ontwikkelen voor het centrum. Zonder ingrijpen dreigde het centrum van Zeewolde haar aantrekkingskracht te verliezen. Onder het mom ‘Wij. Samen. Zeewolde.’ is nadrukkelijk gekozen voor een open en interactief proces met gemeente, ondernemers en vastgoedpartijen om te werken aan een nieuw toekomst- en investeringsperspectief. Naast verschillende co-creatiesessies was het gedurende het gehele proces mogelijk om op een laagdrempelige wijze inbreng te leveren en mee te denken via de website www.wijsamenzeewolde.nl en een speciaal voor dit traject ingericht werkatelier, waar de wethouder en Stec Groep wekelijks aanwezig waren om in gesprek te gaan met belanghebbenden. Het product is een concreet en gedragen actieprogramma met een aantal actiethema’s, zoals ‘kleiner maar fijner centrum’, ‘topfit & gastvrij lokaal ondernemerschap’ en ‘professionele organisatie & samenwerking’. ‘Wij. Samen. Zeewolde.’ heeft veel positieve reuring en structurele verbeteringen teweeggebracht en vormt nog steeds het platform voor alle betrokken partijen om samen te werken aan een sterk centrum. Voor meer info: http://www.wijsamenzeewolde.nl/

 • Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg: Keuzes maken in de Zuid-Limburgse winkelmarkt

  Zuid-Limburg heeft te maken met een groot kwantitatief overschot aan winkels. Daarnaast zijn er kwalitatieve uitdagingen. Deze hangen deels samen met demografie (krimp en vergrijzing), maar nog meer met veranderende wensen en eisen in hoe we willen winkelen. Stec Groep heeft voor Zuid-Limburg voor alle winkelgebieden een structuurvisie opgesteld. Daarbij zijn vijf opgaven geformuleerd: behoud van leefbaarheid, het verdunnen van de bestaande vastgoedvoorraad, het stap-voor-stap terugdringen van ongewenste planvoorraad, het faciliteren van kwalitatieve toevoegingen en via herbestemming bijdragen aan een beter gebruik en functionaliteit van locaties. Daartoe zijn alle winkelgebieden gelabeld als concentratie-, balans of transitiegebied en zijn ze ruimtelijk begrensd. Innovatief is de introductie van saldering: onder begeleiding van Stec Groep is regionaal afgesproken dat wanneer nieuwe winkelmeters worden gefaciliteerd, er sprake moet zijn van het schrappen van bestaande winkelmeters die niet kansrijk zijn. De structuurvisie vormt de basis voor de gebiedsvisies en actieprogramma’s voor de winkelgebieden.

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.