Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Seinpost

Branche:
Centrummanagement, Ruimtelijk onderzoek & advies

Bedrijfsgegevens:
Brugstraat 1 A
5211 VS 's Hertogenbosch
088-2100200
http://www.seinpost.com

Contactpersoon:
Dhr. Jan-Willem Speetjens
06 27001311
j.w.speetjens@seinpost.com

Bedrijfsomschrijving

Seinpost Adviesbureau (kortweg Seinpost) staat voor betrokkenheid, begrijpelijke adviezen en doelgerichte samenwerking. We helpen gemeenten, ondernemers en vastgoedpartijen met deskundigheid, we zijn resultaatgericht en we draaien niet om de zaken heen. Wij geloven in een betere samenleving door concrete oplossingen te bieden voor ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken. Onze adviseurs hebben oog voor zowel de inhoud als het proces en treden regelmatig buiten de gebaande paden. We werken in veel projecten intensief samen met ons zusterbedrijf ZKA Leisure Consultants die met een vrijetijdsbril naar centrumgebieden kijken.

Vaak is Seinpost actief in middelgrote gemeenten, met een nadruk op B- en C-locaties, waar leegstand een hot issue is en waar transformatieopgaven liggen. Speerpunt is het ontwikkelen van aantrekkelijke, levendige en toekomstbestendige winkelgebieden, door betrokkenen (zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden) in overleg met elkaar scherpe keuzes te laten maken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar zeker in slecht functionerende winkelgebieden zijn lastige keuzes onvermijdelijk. Seinpost biedt hierin de objectieve blik en eerlijkheid die nodig is. 

Groot draagvlak
Seinpost staat bekend als een bureau dat échte verandering en verbetering teweeg kan brengen. We handelen vanuit de kracht van de opdrachtgever en van het gebied en benutten beiden maximaal. We zoeken bij welke partijen of personen de energie en de drive zit om zaken actief aan te pakken.  Dit alles doen we met enthousiasme én een glimlach, want met samenwerken bereik je het meest. Een gezamenlijke en gedragen visie is volgens Seinpost van levensbelang voor de ontwikkeling van gebieden. Leer hier meer over de visie van Seinpost over de 'inclusieve binnenstad'.

Meerwaarde winkelgebieden
Seinpost is sterk in het visietraject: de adviseurs werken daadwerkelijk samen met gebruikers van de binnenstad. Het proces is gericht op co-creatie en is dus zeker niet ‘voor de vorm’. De gepassioneerde adviseurs geven direct betrokkenen een nadrukkelijke rol in het project, benaderen problematiek integraal en ondersteunen (lokale) overheden en andere partijen in nieuwe samenwerkingsvormen die passen bij deze tijd en bij deze opgaven. We maken daarbij gebruik van vernieuwende methodieken en instrumenten (monopolyspel, stedelijke herverkaveling) en zijn in de planfase al sterk gericht op uitvoering. Door middel van een doordachte uitvoeringsstrategie, maatwerkaanpak per deelmilieu en de introductie van nieuwe partijen excelleert dit adviesbureau in uitvoering.

Leisure én onze diensten: een gouden combinatie
In veel opdrachten werkt Seinpost nauw samen (onder één dak!) met zusterbedrijf ZKA, dat gespecialiseerd is in horeca- en leisure-opgaven. In deze tijd zijn retail, horeca en leisure vaak niet meer strikt gescheiden, maar lopen vloeiend in elkaar over. De oplossingen voor veel winkelgebieden liggen in de transformatie naar aantrekkelijke verblijfsgebieden met hybride concepten, gebieden waar ‘wat te beleven valt’. De aanpak is gezamenlijk, waarbij vaak eerst wordt nagegaan welke perspectieven een gebied nog heeft voor detailhandel, maar waar vervolgens de mogelijkheden vanuit de vrijetijdseconomie worden verkend. 

Al met al biedt Seinpost hét totaalproduct voor bevlogen en inhoudelijke raad en daad. We werken elke dag met ons ervaren team aan de grootste projecten en helpen keer op keer onze opdrachtgevers om met zevenmijlspassen hun dromen na te jagen. Samen met alle betrokkenen en onze recreatie-experts van ZKA zijn wij dé partner om uw winkelgebied toekomstgereed te maken!

Product/dienst

Door middel van krachtige hulpmiddelen als marktanalyses, barometers, gebiedsprofielen, leefstijlenscans, scenario-analyses, draagvlakpeilingen en rekenmodellen, worden kansen en knelpunten in een gebied voor iedereen zichtbaar gemaakt. Op basis van onze jarenlange expertise wordt in overleg met alle relevante betrokkenen bepaald welke functies kunnen landen in een nieuw economisch programma. We focussen daarbij op de volgende producten die de gehele levenscyclus van winkelgebieden bestrijken:

 • Haalbaarheidsonderzoeken en distributieplanologische onderzoeken (DPO’s)
  Deze onderzoeken zijn relevant om inzicht te krijgen in het economisch functioneren van een winkelgebied. Is er sprake van overbewinkeling? Of juist onderbewinkeling? Of is er sprake van een evenwichtige markt? De uitkomsten zijn bepalend voor de toekomstige ontwikkelingsrichting van het gebied. Deze onderzoeken voeren wij ook uit voor individuele ondernemingen die zich willen vestigen (of willen uitbreiden) in een winkelgebied. 
 • Beleidsontwikkeling/visieontwikkeling: ruimtelijk-economische visies, structuurvisies over detailhandel/horeca en centrumvisies.
  Deze visies variëren qua schaalniveau en focussen op het gezamenlijk vaststellen van het ambitieniveau voor een gebied. Ze zijn richtinggevend, waarbij twee doelen mogelijk zijn. Ruimtelijk-economische visies zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van beleid, en structuur- en centrumvisies richten zich concreter op de aanpak van een gebied.
 • Gebiedsontwikkeling/transformatie; we zijn kwartiermaker (voorbereider) en/of procesbegeleider, afhankelijk van wat uw project nodig heeft. 
  Dit product is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van een visie, waarbij Seinpost de gewenste transformatie stap voor stap begeleidt, in nauw overleg met een gemeente, ondernemers en eigenaren.
 • Winkelstraatmanagement, centrum-management en monitoring van winkelgebieden. Deze producten zijn gericht op het optimaal laten functioneren van winkelstraten en –gebieden, waarbij wij ondernemers ondersteunen (marketing, branchering, openbaar gebied, contacten gemeente, subsidies, etc.) en hun kracht laten gebruiken om zelf richting te geven aan de nieuwe toekomst van hun winkelgebied. 
Thema's/onderwerpen
Centrummanagement, Leegstand, Lokale samenwerking

Cases / portfolio

 • Witte de With, Rotterdam

  Een gebied dat nu bekend staat om zijn kunstboulevard en bijzondere horeca en winkels, maar eens gekenmerkt werd door drugsgebruikers en gokverslaafden. De structurele verbetering van de straat is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van een Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM). De achterliggende gedachte? Een goed beheer en gebruik van het vastgoed is de sleutel tot de ontwikkeling van een wijk”, aldus de toenmalige directeur van Seinpost. Als je panden en gebouwen aankoopt, kun je een positieve ontwikkeling zelf sterk sturen. “Het is belangrijk om in met name de zwakke wijken te kijken wat de potenties zijn.” In elke wijk is volop kleinschalig ondernemerschap aanwezig, dat wordt opgespoord en geactiveerd. En: “Als je de financieel-economische structuur weet te versterken en te differentiëren volgt de sociale structuur vanzelf.”
  Lees hier het artikel dat in de Volkskrant is verschenen.

 • Modekwartier, Arnhem

  In 2008 werd Seinpost gevraagd om de wijkeconomie van de typische arbeiderswijk Klarendal te vernieuwen. Er was sprake van verloedering: de wijk had hoge werkloosheidcijfers en er was een grote drugsproblematiek. Door te pionieren in verbinden, draagvlak te creëren onder betrokkenen, het thema van de wijk te ontdekken (mode) én in te spelen op de in de stad aanwezige onderwijsinstellingen (Modeacademie), is de wijk opgebloeid tot een landelijk bekend modekwartier. In 2013 werd de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, uitgereikt aan dit project. 
  Lees hier meer over het project.

 • De Pijp, Amsterdam

  Sinds 2013 is Seinpost actief als de uitvoerder van winkelstraatmanagement binnen de wijk De Pijp. Naast het ondersteunen van ondernemers gedurende de aanleg van de Noord/Zuidlijn, dagen de adviseurs de ondernemers uit om na te denken over de toekomst van het gebied. Seinpost beschouwt winkelstraatmanagement als een waardevol instrument voor het economisch versterken van een winkelgebied. De ambitie is om een duurzame bijdrage te leveren aan een verbeterde concurrentiepositie van De Pijp, waar zowel ondernemers, bewoners en bezoekers als eigenaren van profiteren. De inzet is vooral gericht op een betere samenwerking tussen ondernemers onderling én tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, Stadsdeel Zuid en andere belanghebbenden. Zo heeft Seinpost diverse trajecten en projecten gestart: drie Bedrijven Investeringszones, het uitbouwen van zes KVO-/KVU-trajecten, Actieplan De Schone Pijp én gezamenlijke gebiedsbranding voor De Pijp. Seinpost blijft daarbij maatwerk bieden per straat: het gebied is richtinggevend.

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.